สาระความรู้


การแปลงไฟล์เอกสาร Microsoft Excel จากคอมพิวเตอร์เพื่ออ่าน E-Book ในโทรศัพท์มือถือ MX

Bootstrap template

ขั้นตอนการแปลงไฟล์

1. เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ

2. File > Save As จะปรากฎหน้าต่าง Save As ในช่องของ Save in: เลือก Desktop ในช่องของ File name: กำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการ ในช่องของ Save as type: เลือก Unicode Text เสร็จแล้วเลือกคำสั่ง Save > OK >Yes ขั้นตอนการคัดลอก 1. ที่หน้า Desktop จะมีไฟล์ที่ได้บันทึกไว้เป็น ไฟล์ Text Document 2. เสียบสาย USB โดยปลายด้านหนึ่งต่อกับเครื่องโทรศัพท์และปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์

3. ที่หน้าจอโทรศัพท์จะปรากฎเมนู - เก็บข้อมูล - เว็บแคม - COM พอร์ต ให้เลือก เก็บข้อมูล

4. เข้าไปที่ My Computer จะปรากฎ Drive ของ เมมโมรี่การ์ด และ Drive ของเครื่องโทรศัพท์

5. เลือก Drive ของเครื่องโทรศัพท์ > เปิดโฟลเดอร์ Ebook > สั่ง Copy หรือ ลากไฟล์ที่ต้องการมายังโฟลเดอร์ Ebook > ปิดหน้าต่าง > ถอดสาย USB ขั้นตอนการเปิดอ่าน E-book 


การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง : กรณีโทรไม่ออก - รับสายไม่ได้

Bootstrap template

กรณีโทรออกไม่ได้ อาจจะมีสาเหตุมาจากการตั้งค่าเครื่องที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ดำเนินการดังนี้

กดปุ่ม “เมนู” (Menu) > เลือก “ศูนย์การโทร” (Call History) > เลือก “ตั้งค่าการโทรทั่วไป” (General call setting) >

เลือก “ตั้งค่าการโทรของซิม...”(SIM call setting) > เลือก “หมายเลขโทรศัพท์” (Caller ID) > ให้ทำการเลือก “ตั้งค่าโดยเครือข่าย” เท่านั้น .

กดปุ่ม “เมนู” (Menu) > เลือก “ศูนย์การโทร” (Call History) > เลือก “ตั้งค่าการโทรทั่วไป” (General call settings) >

เลือก “ตั้งค่าการโทรของซิม...” > เลือก “สลับสายสัญญาณ” > เลือก “สาย 1” เท่านั้น. กรณีรับสายไม่ได้ กดปุ่ม “เมนู” (Menu) >

เลือก “ศูนย์การโทร” (Call History) > เลือก “ตั้งค่าการโทรทั่วไป” (General call setting) > เลือก “ตั้งค่าการโทรของซิม...”(SIM call setting) >

เลือก “การโอนสาย” > ให้ทำการเลือก “ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด”.

ถ้า ลูกค้าดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำลูกค้าติดต่อ Call Center ของแต่ละ Operator เพื่อตรวจสอบเครือข่ายและบริการ AIS โทร1175 Dtac โทร 1678 True Move โทร 1331